OC

Hotărârea de aprobare a strategiei și Strategia INCDTIM 2014-2022

Plan de dezvoltare instituțională al INCDTIM pentru perioada 2019-2022

Misiunea:

INCDTIM Cluj-Napoca, lider în furnizarea de produse şi servicii de cea mai bună calitate în cercetare, dezvoltare, inovare şi producţie, în domeniul energiei şi aplicării izotopilor stabili, mediului, sănătăţii şi calităţii vieţii, materialelor şi proceselor inovative, biotehnologiilor şi tehnologiei informaţiei, care să satisfacă cerinţele şi aşteptările clienţilor noştri.

INCDTIM Cluj-Napoca, prin promovarea consecventă a culturii calităţii, formează şi promovează o echipă de profesionişti care urmăreşte atingerea excelenţei în întreaga activitate, pentru crearea şi susţinerea avantajului competitiv pentru toate grupurile de interes: clienţi, salariaţi şi societate.

Strategia:

Obiective strategice:

 • Creşterea performanţelor ştiinţifice şi de inovare, pentru a accelera procesul de cunoaştere şi pentru asigurarea unor beneficii economico-sociale societăţii, care suportă financiar activitatea de cercetare;
 • Creşterea potenţialului de CDI prin dezvoltarea instituţională, formarea profesională continuă şi asigurarea unei cariere în cercetare;
 • Dezvoltarea resurselor umane ale institutului pentru realizarea unui nucleu al personalului de CDI cu un profil de vârstă echilibrat;
 • Creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale;
 • Dezvoltarea parteneriatelor CDI cu institute şi universităţi, pentru creşterea nivelului de participare în cadrul programelor naţionale şi europene de CDI;

Obiective ştiinţifice:

 • Elaborarea unor noi tehnologii de separare a izotopilor stabili şi de sinteză a compuşilor marcaţi cu izotopi stabili
 • Sisteme fizice aplicate, reprezentând elaborarea de aparatură analitică miniaturizată, optică ionică şi proiectare-realizare de echipamente ştiinţifice
 • Cercetarea şi elaborarea metodicii de analiză a compuşilor utilizaţi în procesele de separare izotopică
 • Aplicaţii ce utilizează izotopi stabili în concentraţie naturală în hidrologie, geologie, agricultură, mediu, alimentaţie
 • Dezvoltarea şi optimizarea metodelor de sinteză a materialelor nanostructurate cu proprietăţi electrice, magnetice, mecanice şi catalitice speciale
 • Modificarea controlată a proprietăţilor fizico-chimice ale materialelor nanostructurate în scopul dezvoltării unor aplicaţii a acestora în diferite domenii
 • Optimizarea producerii hidrogenului din gaze naturale şi/sau surse regenerabile de energie
 • Materiale cu potenţial ridicat de absorbţie pentru stocarea reversibilă a hidrogenului, aplicaţii
 • Identificarea structurii, interacţiunilor şi caracterizarea arhitecturilor supramoleculare cu funcţionalitate dirijată
 • Cercetări de Genomica şi Proteomica structurală
 • Modelarea numerică şi simularea diverselor structuri moleculare şi biomoleculare precum şi a diverselor procese moleculare de interes tehnologic şi biotehnologic
 • Interacţiunea radiaţiei electromagnetice cu biosisteme şi sisteme moleculare complexe
 • Tehnici moderne pentru obţinerea şi caracterizarea fizică şi structurală a sistemelor biomoleculare şi supramoleculare
 • Dezvoltarea şi implementarea de noi metode ale spectroscopiei RMN de înalta rezoluţie pe solide pentru studiul structurii, dinamicii şi interacţiunilor moleculare în sisteme de interes biologic
 • Adaptarea, validarea şi aplicarea metodelor fototermice de analiză şi control pentru studiul unor procese moleculare şi biomoleculare
 • Utilizarea tehnicii imprăştierii coerente a radiaţiei laser DLS (Dynamic Light Scattering) pe micro- şi nanoparticule